Büdcə təşkilatları üçün Milli mühasibat uçotu standartları

Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 13 yanvar 2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında büdcə təşkilatları üçün tətbiq olunan aşağıdakı Milli Mühasibat Uçotu Standartları müəyyən edilmişdir.
 • Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə 1 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında Hesabatı üzrə2 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər üzrə 3 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri üzrə 4 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • Borclara aid edilən xərclər üzrə 5 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) və fərdi maliyyə hesabatları” üzrə 6 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyaların uçotu üzrə” 7 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • Birgə müəssisələrdə iştirak payları” üzrə 8 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • “Birja əməliyyatları üzrə gəlirlər” üzrə 9 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartları
 • “Hiperinflyasiya Şəraitində Maliyyə Hesabatları üzrə”10 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • “Tikinti müqavilələri” üzrə 11 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • “Ehtiyatlar” üzrə 12 №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • “İcarə” üzrə 13 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • “Balans hesabatı tarixindən sonrakı hadisələr” üzrə 14 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartları
 • “Maliyyə Alətləri: Məlumatın Açıqlanması və Təqdim edilməsi” üzrə
 • 15 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • Daşınmaz əmlaka investisiyalar” üzrə 16 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” üzrə 17 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • “Seqment Hesabatları” üzrə 18 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • “Qiymətləndirilmiş Öhdəliklər, Şərti Öhdəliklər və Şərti Aktivlər” üzrə 19 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • “Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın açıqlanması” üzrə 20 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • “Pul vəsaitləri yaratmayan aktivlərin qiymətdən düşməsi” üzrə 21 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • Ümumi Dövlət Sektoru haqqında Maliyyə Məlumatının Açıqlanması  üzrə 22 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • “Qeyri-birja əməliyyatları üzrə gəlirlər (Vergilər və Transferlər)” üzrə 23 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 • “Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimatı” üzrə 24 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
DAVAMI
 • 0
 • 101

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzinin yaradılması barədə

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında
Maliyyə Tədris Mərkəzinin yaradılması barədə
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN
S Ə R Ə N C A M I
Naxçıvan Muxtar Respublikasında mühasiblərin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi məqsədilə qərara alıram:
 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzi yaradılsın.
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzinin Əsasnaməsini və ştat strukturunu hazırlayıb təsdiq etsin.
 3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası          Ali Məclisinin Sədri                                         VASİF  TALIBOV
Naxçıvan şəhəri, 10 fevral 2018-ci il
№ 220-05/S
DAVAMI
 • 49
Sosial şəbəkələrdə biz